ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดปากพนัง

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดปากพนัง
        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลจังหวัดปากพนัง นายวิทยา หะยีหมัด รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  และคณะได้เดินทางไปตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดปากพนัง มีนางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดปากพนัง ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายวิทยา หะยีหมัด รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของตุลาการและงานธุรการเพื่อสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมของศาล งานบริการประชาชน และอื่นๆเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการพิจารณาอรรถคดีของศาลให้เกิดความเป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชนต่อไป


เอกสารแนบ